Regulamin świadczenia usług i zawierania umów przez Studio Bataty

Przed skorzystaniem z usług Studio Bataty należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Studio Bataty. Korzystanie z usług Studia Bataty odbywa się zgodnie z Regulaminem.

 

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

studiobataty.pl – witryna internetowa wykorzystywana przez Sprzedawcę przy zawieraniu na odległość umów o świadczenia usług oraz umów sprzedaży (sklep internetowy)

Sprzedawca – podmiot zarządzający sklepem internetowym studiobabaty.pl, którym jest:
Magdalena Światły
Adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wichrowe Wzgórza 76/1 72-001 Siadło Dolne
Adres dodatkowych miejsc wykonywania działalności: ul. Przyjaciół Żołnierza 102 lok. 11, 71-670 Szczecin
Ul. Fryderyka Chopina 22, 71-450 Szczecin, Polska
Numer NIP: 8392815651
REGON: 220629331
Pod adresem głównego miejsca wykonywania działalności należy również składać reklamacje.
Numer telefonu to: 508 683 030
Adres poczty elektronicznej to: kontakt@studiobataty.pl

•    Rachunek bankowy Studio Bataty jest prowadzony przez bank mbank
Numer rachunku to: 29 1140 2004 0000 3802 7661 3767

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym internet, telefon)

Zamawiający – Konsument, a także inne osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych, mogące dokonywać zakupów za pomocą strony internetowej studiobataty.pl

Towar – rzeczy ruchome stanowiące przedmiot umowy sprzedaży. Opis sprzedawanych Towarów znajduje się na stronie studiobataty.pl lub zawierać za jej pomocą umowy o świadczenie usług

Usługa – świadczenie wykonywane przez Studio Bataty na rzecz Zamawiającego, zgodne z opisem znajdującym się na stronie studiobataty.pl lub ustalone indywidualnie przez Strony. Usługa obejmować może w szczególności: praktyczną naukę dotyczącą przygotowania potraw oraz ćwiczenie ich przygotowania, a także pokazy kulinarne.

Strony – Sprzedawca oraz Zamawiający, w tym Konsument

Umowa – umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość (internet, połączenie telefoniczne) do chwili zawarcia umowy włącznie

Cena – oznacza całkowitą cenę towaru brutto i nie obejmuje kosztów dostawy

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zawartość witryny internetowej studiobataty.pl, niniejszy Regulamin, a także Towary i Usługi będące przedmiotem umów zawieranych za jej pomocą podlegają ochronie prawnej, w szczególności na zasadach określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie Kodeks cywilny.

Informacje umieszczone na stronie studiobataty.pl dotyczące Towarów i Usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprzedawca każdorazowo potwierdza Zamawiającemu warunki zawarcia umowy, w tym cenę. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji przez Strony negocjowanych warunków umowy lub – jeżeli strony nie prowadziły negocjacji – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Studiobataty.pl umożliwia Zamawiającym indywidualne negocjowanie warunków zakupu. W takim wypadku w miejsce postanowień Regulaminu obowiązują indywidualnie ustalone warunki. Negocjacje nie obejmują uprawnień, których Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może się zrzec.

 

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW

studiobataty.pl realizuje zamówienia wyłącznie na terenie miasta Szczecina. Usługi świadczone są w głównym miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu ustalonym przez Strony. Zamówienia powinny być składane w języku polskim.

Zamawiający powinien przekazać Sprzedawcy aktywny adres poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu, pod którym możliwy będzie bieżący kontakt z Zamawiającym.

Zamawiający składa zamówienie lub wyraża zainteresowanie złożeniem zamówienia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub Konta na stronie internetowej.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłane potwierdzenia przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

Zamawiający ma możliwość negocjowania warunków zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Sprzedawca zawsze potwierdza Zamawiającemu przyjęcie zamówienia do realizacji. Jeżeli Strony prowadziły negocjacje potwierdzenie następuje po ustaleniu wszystkich warunków, które były ich przedmiotem.

Zamówienie jest realizowane w terminie ustalonym co oznacza, że w tym terminie Towar zostanie wysłany do Zamawiającego lub przygotowany do odbioru przez niego w siedzibie Sprzedawcy. Jeżeli wykonanie Zamówienia w tym terminie nie jest możliwe Sprzedawca poinformuje o tym konsumenta przed Zawarciem umowy. Warunkiem wysłania do Zamawiającego Towaru może być uiszczenie przez niego całej ceny zakupu lub ustalonej jej części wraz z kosztami przesyłki. Rozumieć przez to należy otrzymanie należnej kwoty przez Sprzedawcę.

Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi oraz rodzaju Towaru. Towar jest wysyłany do  Zamawiającego transportem zapewniającym odpowiednie warunku sanitarne. Wysokość opłat za przesyłkę może być określona na stronie studiobataty.pl lub jest określana przez Sprzedawcę w odniesieniu do oznaczonej dostawy. Koszt przesyłki nie jest doliczany do ceny, a jego wysokość jest zawsze wskazana w potwierdzeniu zamówienia.

Kwotę stanowiącą cenę wraz z kosztami przesyłki można uiścić:
–    gotówką w kasie Studio Bataty,
–    płatnością za pośrednictwem PayU,
–    płatnością przelewem na rachunek bankowy wskazany w niniejszym Regulaminie.

Jeżeli po zawarciu umowy jej wykonanie okaże się niemożliwe sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni poinformuje o tym Konsumenta i zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi. W wypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
Poniższych zapisów dotyczących odstąpienia od umowy nie stosuje się w odniesieniu do umów:
a)     O świadczenie usług, jeżeli Studio Bataty wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta. Informujemy jednocześnie, że po spełnieniu świadczenia przez Studio Bataty tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.
b)    W wypadku wykonania przez Studio Bataty Towarów, w szczególności potraw według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to także potraw stanowiących modyfikację potraw oferowanych przez Studio Bataty w sposób uzgodniony z Konsumentem.
c)    której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e)    o świadczenie usług w gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Zapis ten dotyczy w szczególności wszelkiego rodzaju pokazów oraz szkoleń kulinarnych organizowanych przez Studio Bataty.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy
——————————————————————————–
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny przy czym:
– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
– w przypadku umów o świadczenie usług w terminie:  od zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas –     Studio Bataty – Magdalena Światły ul. Przyjaciół Żołnierza 102 lok. 11, 71-670 Szczecin o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Towar) na adres: Studio Bataty Magdalena Światły
ul. Przyjaciół Żołnierza 102 lok. 11, 71-670 Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

REKLAMACJA

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Zamawiający ma prawo złożenia  reklamacji Towaru mającego wadę prawną lub fizyczną. Podstawę prawną rozpatrywania reklamacji stanowią przepisy ustawy Kodeksu cywilnego o rękojmi.

Postanowienia niniejsze stosuje się odpowiednio do reklamacji świadczenia usług.

Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Towaru z umową, co w szczególności oznacza, że Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór lub  nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia albo Towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.  Przez wady prawne rozumieć należy sytuację gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej, obciążony jest prawem osoby trzeciej albo korzystanie z niego lub rozporządzanie nim jest ograniczone ze względu na orzeczenie właściwego organu. Podstawą reklamacji może być wada fizyczna istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Zamawiającemu lub wynikająca z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej chwili.

Sprzedawca odpowiada za Towar wadliwy przez dwa lata od jego wydania. W wypadku żywności wskazane jest jednak niezwłoczne zbadanie i zgłoszenie wady, nie później niż w terminie przydatności do spożycia. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wadę, jeżeli Zamawiający wiedział o niej w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli tylko niektóre rzeczy składające się na zakupiony Towar są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody zarówno dla Zamawiającego jak
i Sprzedawcy, uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Zamawiający będący przedsiębiorcą, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi, powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Powinien także zbadać Towar w sposób przyjęty po jego otrzymaniu i w razie stwierdzenia wady niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę. Konsument powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady.

Zamawiający składa reklamację Sprzedawcy za pomocą pisma, faksu, telefonu lub wiadomości elektronicznej. Wystarczające jest jeżeli wskaże dane pozwalające na identyfikację umowy sprzedaży, a także wskaże wadę stanowiącą podstawę reklamacji oraz określi treść żądania związanego z reklamacją.

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedającego. W wypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca pokrywa koszt przesłania (dostarczenia) przez Zamawiającego i odbioru (przesłania) Towaru do Zamawiającego.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Oznacza to, że Zamawiający otrzyma w tym terminie odpowiedź na reklamację. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

W ramach reklamacji Zamawiający może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny, a w wypadku wady istotnej może odstąpić od umowy.

Pierwsze żądanie przez Konsumenta zgłoszone w ramach pierwszej reklamacji Towaru polegające na obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy może nie zostać uwzględnione przez Sprzedawcę. W takim wypadku może on zaproponować wymianę Towaru wadliwego na wolny od wad lub jego naprawę. W takiej sytuacji Konsument jest jednak uprawniony do zmiany wyboru Sprzedawcy (z wymiany Towaru na jego naprawę lub z naprawy Towaru na wymianę) chyba, że wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez Sprzedawcę.

W wypadku wyboru przez Zamawiającego naprawy Towaru lub wymiany Towaru Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania jeżeli jest ono niemożliwe do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. W takim wypadku Sprzedawca może również zaproponować inne rozwiązanie. Konsument także może zmienić swoje żądanie (z naprawy na wymianę lub z wymiany na naprawę), a także skorzystać z innych dostępnych opcji tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w wypadku wady istotnej).

Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca Sprzedawca może odmówić naprawy Towaru lub jego wymiany na wolny od wad także jeżeli gdy koszty wykonania tego żądania przewyższają cenę Towaru.

Sprzedawca nie może odmówić obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy (w wypadku wady istotnej), zgodnie z żądaniem Zamawiającego, jeżeli Towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany albo jeżeli sprzedawca nie wywiązał się z wcześniejszego obowiązku wymiany Towaru bądź jego naprawy.

 

INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W wypadku zgody zarówno Sprzedawcy jak i Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy. Mediacja prowadzona jest przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich pozamiejscowe oddziały. Przy WIIH oraz oddziałach zamiejscowych działają również sądy polubowne. Sprzedawca rozpatruje zasadność skorzystania ze wskazanych sposobów indywidulanie w odniesieniu do każdego przypadku reklamacji. Niniejszej informacji nie należy traktować jako ogólnej zgody na skorzystanie z nich tj. mediacji czy poddania sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora tj. Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku. Nie są udostępniane innym podmiotom. Osoby, których dane zostały od nich uzyskane przysługuje w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

ZASTRZEŻENIA

Zamawiający – Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zachowania zasad higieny, korzystania z narzędzi i produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, a także stosowania się do wskazówek i poleceń prowadzącego.
Zamawiający – Uczestnik warsztatów powinien powstrzymać się od udziału w warsztatach jeżeli nie pozwala na udział jego stan zdrowia, w szczególności choroby zakaźne lub alergie.
Sprzedawca nie zapewnia, że udział w warsztatach lub pokazach skutkować będzie opanowaniem wiedzy potrzebnej do samodzielnego przyrządzenia prezentowanych potraw.

 

ZAŁĄCZNIK: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

……………………
Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów
Adres konsumenta/konsumentów
……………………
……………………
……………………

Nazwa i adres przedsiębiorcy:
Studio Bataty – Magdalena Światły
ul. Przyjaciół Żołnierza 102 lok. 11, 71-670 Szczecin

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–  Data odbioru ……………………

……………………
–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–  Data ……………………