Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Skrót RODO w niniejszej klauzuli oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1,zm. Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2)

Poniższa informacja skierowana jest do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: a) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której taka osoba jest stroną lub do podjęcia na jej żądanie działań przed wykonaniem umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dotyczy to sytuacji wykorzystywania danych do zawarcia i wykonania łączącej nas z Państwem umowy przez czas trwania umowy. b) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Kategoria ta przede wszystkim obejmuje wystawianie i przechowywanie faktur lub innych dokumentów rozliczeniowych, ale także wymogi wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności produktów. c) ponieważ osoby, których dane dotyczą wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania ich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Jeżeli zgoda dotyczy szczególnych kategorii danych osobowych, w szczególności dotyczących zdrowia podstawę stanowi art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Dotyczy to sytuacji gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach objętych tą zgodą. d) ponieważ przetwarzanie ich danych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych danych Administratora lub innej osoby, co obejmuje przetwarzanie w celach marketingowych w tym marketingu usług i produktów, których dostawcą jest Administrator, badanie opinii, wysyłanie ofert handlowych, prowadzenie korespondencji e-mailowej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, ale również przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez osobę trzecią np. nabywającego kupon upominkowy dla innej osoby, opłacającego kurs dla innej osoby, w tym znajdujących się pod opieką lub danych osób odpowiedzialnych ze strony kontrahenta za kontakty z nami, w tym za składanie zamówień, negocjacje, reklamacje, odbiór towaru. Podstawę prawną przetwarzania ich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Światły z siedzibą w Szczecinie ul. Przyjaciół Żołnierza (NIP: 8392815651). Adres mailowy Administratora: kontakt@studiobataty.pl.
2. Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi informatyczne i marketingowe na naszą rzecz w celu umożliwienia im wykonania zleconych zadań, w szczególności kontaktu marketingowego, zabezpieczenia danych lub ich usunięcia (zniszczenia).
3. Państwa dane są przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby wykonywać swoje obowiązki (kontakt marketingowy, negocjacje umowy, jej zawarcie, wykonanie, rozliczenie, przekazanie danych podmiotom uprawnionym, niszczenie danych).
4. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania, co obejmuje podmioty świadczące nam pomoc prawną lub podatkową, rachunkową takim jak kancelarie prawne, biura informacji gospodarczej, firmy windykacyjne oraz podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy wykonaniu usług przez Państwa zamówionych, w tym obsłudze korespondencji oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską. Państwa dane mogą być wreszcie przekazywane podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu obsługi wzajemnych rozliczeń.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do odwołania udzielonej zgody na ich przetwarzanie jeżeli ta zgoda stanowi wyłączną podstawę ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzane jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub innej osoby Państwa dane będą przetwarzane do zaprzestania przez Administratora prowadzenia działalności objętej zgodą, a więc obejmującej kontakt z klientami poprzez przedstawianie oferty lub przesyłanie informacji marketingowych. Po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych lub zakończeniu ich przetwarzania ze względu na ich zbędność dane będą przetwarzane jedynie w koniecznym zakresie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi wobec osoby, której dane przetwarzał lub tej osobie w stosunku do Administratora, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
6. Niezależnie jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze Państwa dane będą przetwarzane do chwili kiedy będą mogły zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami np. po upływie okresu przechowywania dokumentów księgowych czy rozliczeniowych lub innych rejestrów wymaganych prawem.
7. Mają Państwo prawo żądania od nas jako Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych co polega na prawie otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących. Mają Państwo prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi. Mają Państwo prawo do bycia zapomnianym w wypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda stanowi jedyną podstawę przetwarzania Państwa danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem.
8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy jeżeli jej udokumentowanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami wymaga podania takich danych np. w wypadku wystawienia faktury. Ze względu na konieczność identyfikacji kontrahenta w celu wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora, ale także jego prawnie usprawiedliwione interesy, takie jak zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń możliwe jest zawarcie umowy bez podawania danych osobowych jedynie w wypadku umowy polegającej na przekazaniu zakupionego towaru lub wykonaniu usługi, przy równoczesnej zapłacie za ten towar lub usługę. W pozostałych wypadkach podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
10. Uzyskanie danych osobowych pozwalających na wykonanie umowy w sposób bezpieczny i komfortowy, w tym pozwalających uniknąć ryzyka dla osoby, której dane dotyczą może być warunkiem zawarcia umowy.
11. W celu wykonania umowy możemy zbierać informacje o osobach na rzecz, których umowa ma być wykonana przekazane przez inną osobę np. opłacającą usługę dla konkretnej osoby. W takim wypadku zbieramy jedynie informacje pozwalające na wykonanie usługi tj. zidentyfikowanie osoby, dla której została przeznaczona usługa.
12. W okresie obowiązywania umowy lub po jej zakończeniu możemy pozyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych (w tym Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego) w celu wykonania umowy, potwierdzenia uprawnień do reprezentacji podmiotu, uprawnienia do prowadzenia czynności określonego rodzaju np. uprawnienia do sprzedaży określonych produktów czy prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia.
13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.